Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Badania z zakresu ochrony środowiska | Jars S.A.
×

Oferta

Badania z zakresu ochrony środowiska

Laboratoria JARS Sp. z o.o. oferują szeroki zakres usług z zakresu ochrony środowiska, proponując wykonanie akredytowanych badań oraz pomiarów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

BADANIA WÓD

Wykonujemy badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych wraz z pobieraniem próbek w oparciu o następujące rozporządzenia:

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
        powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
        przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728)

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu
        prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r.,
        Nr 258, poz. 1550 z późn. zm),

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r.w sprawie sposobu klasyfikacji
        stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
        priorytetowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1482),

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu
        oceny stanu jednolitych wód podziemnych (Dz.U. z 2015 r. poz 85).

BADANIA ŚCIEKÓW

Wykonujemy badania jakości ścieków wraz z pobieraniem próbek:
      - chwilowych
      - średnich dobowych

Dysponujemy samplerami do średnio-dobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu lub przepływu.

Wykonujemy badania ścieków komunalnych i przemysłowych w oparciu o następujące rozporządzenia:

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
        spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
        szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800),

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie
        szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do
        urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233,
        poz. 1988 z późn. zm.),

      - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
        obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
        urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964 z późń zm.).

BADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, GLEB I ODPADÓW

Wykonujemy pełen zakres badań:

      - komunalnych osadów ściekowych
      - gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe

Badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne wykonywane są metodami referencyjnymi, zgodnie z wymaganiami:

      - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów
        ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz.257)

Przeprowadzamy testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami:

      - Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na
        składowiskach (Dz.U. z 2015r. poz. 1277)

Przeprowadzamy klasyfikacje odpadów zgodnie z:

      - Katalogiem odpadów,
      - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których
        uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004r., Nr 128, poz. 1347 z późn. zm.),

Sporządzamy opinie ekologiczne o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania.

MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW

Zapewniamy kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z:

      - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
        (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 523),

w ramach, którego wykonujemy:

      - pomiary poziomu i składu wód podziemnych i odciekowych,
      - pomiary wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych,
      - pomiary emisji i składu gazów składowiskowych,
      - pomiary osiadania i stateczności zboczy wraz z określeniem struktury i składu masy składowiska,         - pomiary wielkości opadu atmosferycznego,
      - opracowanie rocznych raportów z monitoringu składowisk odpadów.

USŁUGI DORADCZE I EKSPERCKIE NA PODSTAWIE BADAŃ

W ramach naszych usług realizujemy:

      - raporty początkowe i końcowe
      - operaty wodnoprawne
      - opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwościach ich wykorzystania
      - podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania
      - opinie o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych
      - opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków
      - zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
      - analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi
        ryzyko
      - ocena jakości gleby pod kątem możliwości stosowania na niej osadów ściekowych i ścieków
      - ocena agresywności wody względem betonu i stali
      - ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanów środowiska na potrzeby planu
        remediacji

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka